Vedtekter for
NORSK DEMOGRAFISK FORENING

Vedtatt på konstituerende årsmøte den 13/11 1974
Sist revidert på årsmøte den 23. april 2008

§1 Formål

Foreningen har til formål å fremme innsikten i og interessen for befolkningsspørsmål i Norge. Foreningen skal virke for størst mulig kontakt mellom norske demografer innbyrdes og mellom disse og utenlandske demografer, det siste i nær tilknytning til Nordisk demografisk forening.

§2 Medlemmer

Som nye medlemmer kan opptas personer med interesse for demografi. Medlemskap i foreningen gir automatisk medlemskap i Nordisk demografisk forening.

§3 Årsmøte

Innkallelse til foreningens årsmøte skal sendes ut minst to uker i forveien. Medlemmer som har betalt årets medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan holdes når minst 10% av medlemmene, dog minst 10 personer, framsetter skriftlig krav om det.

§4 Styre

Årsmøtet velger leder og foreningens øvrige styre for en periode av to år. Halve styret er på valg hvert år. Styret består av minst fire og høyst seks personer. I tillegg kan det velges høyst tre suppleanter. Årsmøtet velger også to revisorer og en valgkomité på to personer. Styret velger innenfor sin midte nestleder, sekretær og kasserer.

§5 Kontakt med Nordisk demografisk forening

Styret velger representanter til Nordisk demografisk forenings styrende organer i henhold til Nordisk demografisk forenings vedtekter.

§6 Medlemskontingent

Medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet i foreningen. Deler av kontingenten vil kunne dekke overføringer til Nordisk demografisk forening. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§7 Regnskap

Foreningens regnskapsperiode følger kalenderåret. Et foreløpig regnskap sendes sammen med innkallingen til årsmøtet. Revidert regnskap framlegges på årsmøtet.

§8 Vedtektsendringer

Foreningens vedtekter kan bare endres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til endringer skal sendes ut minst to uker før årsmøtet, og trenger støtte av minst 2/3 av de avgitte stemmer for å vedtas.

§9 Oppløsning

Vedtak om oppløsning av foreningen kan bare fattes av årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Forslag om oppløsning av foreningen skal være utsendt minst tre uker før årsmøtet. I tilfelle oppløsning fatter årsmøtet beslutning om anvendelse av foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål.